Betingelser for brug

Ejendomsret til webstedet; accept af betingelser for brug.

Disse betingelser (”betingelser for brug”) gælder for RHINIX’s websted på www.rhinix.com og alle tilhørende websteder, som er forbundet med www.rhinix.com og RHINIX, inklusive websteder i hele verden (under et kaldet ”webstedet”). Webstedet tilhører RHINIX ApS (”RHINIX”). VED AT BRUGE WEBSTEDET ACCEPTERER DU DISSE BETINGELSER FOR BRUG; HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE, SKAL DU UNDLADE AT BRUGE WEBSTEDET.

RHINIX forbeholder sig til enhver tid ret til efter eget valg at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse betingelser for brug. Du er selv ansvarlig for fra tid til anden at se efter evt. ændringer i disse betingelser for brug. Ved fortsat at bruge webstedet efter publicering af ændringer accepterer du ændringerne. Så længe du overholder disse betingelser, giver RHINIX dig en personlig, ikke eksklusiv og begrænset tilladelse, som ikke kan overdrages, til at åbne og bruge webstedet.

Indhold.

Al tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, fotografier, varemærker, logoer, lyde, musik, billeder og computerkode (under et kaldet “indhold”), inklusive – men ikke begrænset til – design, struktur, valg, koordinering, udtryk, “udseende og følelse” og arrangement af indhold på webstedet ejes, kontrolleres eller licenseres af eller til RHINIX og er beskyttet af lovene om vareudstyrsmærker, ophavsret, patenter og varemærker samt forskellige andre love om immaterielle rettigheder og unfair konkurrence. Intet heri anført må tolkes som noget, der via underforstået betydning, rimelig forventning eller på anden måde overdrager nogen som helst licens eller rettighed under noget patent eller varemærke, som tilhører RHINIX, virksomhedens tilknyttede selskaber eller nogen tredjepart.

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse betingelser for brug, må ingen del af webstedet eller indholdet kopieres, reproduceres, genpubliceres, overføres, publiceres, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres eller distribueres på nogen måde (inklusive “spejling”) til en anden computer, server, et andet websted eller et andet medie med henblik på publicering eller distribution eller anden kommerciel virksomhed uden skriftlig tilladelse fra RHINIX.

Du må bruge oplysninger om RHINIX’s produkter og tjenester (f.eks. datablade, knowledge base-artikler og lignende materialer), som RHINIX har gjort tilgængelige, så de kan hentes fra webstedet, under forudsætning af at du (1) ikke fjerner oplysninger om ophavsret i nogen kopier af disse dokumenter, (2) kun benytter oplysningerne til personlige og ikke kommercielle informationsformål og ikke kopierer eller publicerer oplysningerne på en netværksforbundet computer eller distribuerer dem vha. nogen medier, (3) ikke foretager ændringer i disse oplysninger og (4) ikke udsteder yderligere garantier i forbindelse med dokumenterne.

RHINIX vil med rimelighed bestræbe sig på at benytte nøjagtige og ajourførte oplysninger på dette websted, men giver ingen garantier eller erklæringer af nogen art om, at oplysningerne er nøjagtige, aktuelle eller komplette. Dette websted og alt indhold leveres “som beset”. Du accepterer, at det er på egen risiko, at du åbner og anvender dette websted og/eller indholdet. Eventuelle inkluderede ’find forhandler’-informationer betyder ikke, at RHINIX anbefaler disse eller nogen tredjeparts produkter, som sådanne butikker måtte sælge.

RHINIX fralægger sig enhver form for garanti, udtrykkelig eller underforstået, herunder garanti for tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål. Ud over som loven foreskriver, kan hverken RHINIX eller nogen anden part, som er involveret i at skabe, producere eller levere dette websted holdes ansvarlige for nogen form for direkte, utilsigtede, følgemæssige, indirekte eller straffende erstatningskrav, som skyldes adgang til, brug af eller manglende evne til at anvende dette websted, eller for fejl eller udeladelser i indholdet. Denne begrænsning omfatter skader på dit computerudstyr eller inficering med nogen som helst virus.

Din brug af webstedet.

Du forstår, at webstedet kun stilles til din rådighed til personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende webstedet på nogen måde, der bevirker eller muligvis bevirker, at webstedet eller adgangen til det afbrydes, beskadiges eller svækkes på nogen måde, og du må kun anvende webstedet til lovlige formål.

Du accepterer at holde RHINIX, tilknyttede selskaber og tredjeparts agenter skadesløse for alle erstatningskrav, som en tredjepart fremsætter mod RHINIX, tilknyttede selskaber eller tredjeparts agenter, som skyldes eller sker i forbindelse med, at du bruger webstedet, eller en overtrædelse af enhver af dine forpligtelser i henhold til denne paragraf (Adfærd).

Vi forbeholder os ret til at nægte eller afbryde adgangen til webstedet efter eget skøn.

Der gælder yderligere betingelser for køb på webstedet. Se vores handelsbetingelser.

Når du benytter en funktion, som gør, at du kan uploade materiale til webstedet, garanterer du samtidig, at ethvert sådant bidrag overholder disse vilkår.
Alt materiale, som uploades til webstedet, anses for at være ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet, og vi har dermed ret til at anvende, kopiere, distribuere eller afsløre alt materiale af denne type til tredjepart uanset formålet.

Vi kan ikke holdes ansvarlige eller forpligtede over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af noget af det materiale, som du eller en anden bruger har offentliggjort på dette websted.

Vi har ret til at fjerne eventuelt materiale eller meddelelser, du fremsætter på webstedet, hvis vi mener, at materialet ikke overholder disse vilkår.

Webstedet kan indeholde links eller henvisninger til andre websteder, som vedligeholdes af tredjeparter, som vi ikke kan kontrollere. Sådanne link vises blot som en praktisk hjælpeforanstaltning. På samme måde kan webstedet åbnes via link fra tredjepart, som RHINIX ikke kan kontrollere. RHINIX fremsætter ingen garantier eller erklæringer af nogen art om, at sådanne websteders informationer er nøjagtige, aktuelle eller komplette, og vi kan ikke holdes ansvarlige for noget erstatningskrav eller kvæstelser, som skyldes det pågældende indhold eller informationer. Inkludering af nogen tredjeparts link betyder ikke, at RHINIX anbefaler det.

Webstedet indeholder generelle oplysninger om allergi/høfeber, og hvordan RHINIX kan hjælpe mod høfeber. Det er ikke meningen, at oplysninger på webstedet skal erstatte samtaler med en læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. Webstedet giver ikke lægelig rådgivning. Ydermere må de oplysninger, som er anført på webstedet, ikke anvendes til at diagnosticere et helbreds- eller fitnessproblem.

Alle beslutninger om enhver sygdomsbehandling eller håndtering bør træffes sammen med en læge, som tager hensyn til den enkeltes sygdomsforløb og personlig situation.

Enhver, som bruger dette websted, bør kontakte deres praktiserende læge eller rette person indenfor sundhedsvæsnet, såfremt vedkommende er bekymret for sit helbred.

Mere om rettigheder.

Alle patenter, varemærker, inklusiv navn og logo for RHINIX™, RHINIX’s navn og logo, logoer, servicemærker, herunder emballagedesign, handelshemmeligheder, ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som er knyttet til webstedet og indholdet, ejes af RHINIX eller virksomhedens licensgivere. Alle rettigheder forbeholdes og må ikke kopieres, efterlignes eller anvendes, hverken helt eller delvist, medmindre der er indhentet forudgående skriftlig tilladelse fra RHINIX under en særskilt aftale.
Brug eller misbrug af disse varemærker eller nogen som helst andre materialer, undtagen som tilladt heri, er udtrykkeligt forbudt og kan være en overtrædelse af loven om ophavsret, varemærkeloven, loven om bagvaskelse og æreskrænkelse samt kommunikationsbestemmelser og vedtægter. Vær hermed underrettet om, at RHINIX aktivt og aggressivt håndhæver sine intellektuelle ejendomsrettigheder lige så langt, som der er lovhjelm for det.

Privatliv.

RHINIX respekterer webstedets brugeres privatliv. Læs vores privatlivspolitik her.

Lovgivning.

Denne ’betingelser for brug’ aftale og din brug af webstedet er underlagt dansk lovgivning. De danske domstole har enekompetence i forhold til ethvert krav, som måtte opstå fra eller i forbindelse med et besøg på dette websted.

Såfremt nogen bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, kan en sådan bestemmelse fjernes, uden at det påvirker nogen af de resterende bestemmelsers retsgyldighed.

Denne aftale har fuld effekt, så længe du anvender webstedet. Denne aftales ophør påvirker på ingen måde vores eller dine erhvervede rettigheder eller ansvar. Ophøret påvirker heller ikke nogen bestemmelses ikrafttræden eller forbliven i kraft, som udtrykkeligt eller via underforstået betydning skal komme eller forblive i kraft ved eller efter ophøret. Vi kan til hver en tid og med enhver begrundelse afbryde din brug af eller adgang til webstedet. Du accepterer hermed, at RHINIX ikke pådrager sig noget erstatningsansvar over for dig for ethvert ophør af din brug af dette websted.

Vi kan til hver en tid revidere disse vilkår ved at ændre dem på denne side. Det forventes, at du jævnligt kontrollerer denne side, så du bemærker de ændringer, vi eventuelt har foretaget.

Såfremt nogen af vilkårene skønnes at være ugyldige, uden retsvirkning eller af en eller anden grund er umulige at håndhæve, kan betingelsen fjernes, hvilket ikke påvirker nogen af de resterende betingelsers retsgyldighed eller håndhævelse.

Gælder ikke i lande, hvor loven forhindrer det.

RHINIX administrerer og driver webstedet fra Danmark. Selvom der er adgang til webstedet fra hele verden, er det ikke alle de funktioner, produkter eller tjenester, der nævnes, henvises til eller tilbydes på eller via webstedet, som er tilgængelige for alle personer eller i alle geografiske områder. RHINIX forbeholder sig ret til efter eget valg at begrænse udbuddet og mængden af funktioner, produkter eller tjenester overfor enkeltpersoner eller i geografiske områder. Alle tilbud om funktioner, produkter eller tjenester på webstedet er ugyldige i lande, hvor loven forbyder det. Hvis du vælger at benytte webstedet uden for Danmark, sker det på eget initiativ, og du er alene ansvarlig for at overholde gældende lokal lov.

Diverse.

RHINIX kan til hver en tid ændre, standse eller suspendere driften af webstedet, enten midlertidigt eller permanent, uden at du får forudgående varsel. RHINIX forbeholder sig retten til altid at kunne ændre eller slette materialer fra webstedet efter eget skøn.

Sidst opdateret: 20140609